U toku su radovi na sanaciji međublokovske površine na ovom delu Novog Beograda

JKP „Zelenilo-Beograd“ je 7.februara 2022.godine na lokaciji Milentija Popovića 40-44 u bloku 23 započelo radove na sanaciji dečjeg igrališta, izgradnji teretane na otvorenom, terena za rekreaciju, staze za bicikliste i trotinete, kutak za miran odmor i pešačke komunikacije.
Za predmetni projekat izdata je Saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika i kulture Grada Beograda na predloženo rešenje (br. P2497/21 od 25. 06. 2021.godine).
Svi radovi planirani za izvođenje na predmetnoj lokaciji urađeni su uz dogovor i saglasnost nadležnog Zavoda.
Mere zaštite defenisane Odlukom o utvrđivanju prostorne kulturno-istorijske celine „Centralna zona Novog Beograda“, obuhvataju i mogućnost novih intervencija koje uključuju i određeni stepen izmena u okviru zaštićene stambene celine, a koje novim materijalima i novim mobilijarom ne devastiraju originalni koncept Bloka 23. Novi elementi mobilijara kao i materijali su duh današnjeg vremena. Obnavljanje parka ne zahteva ponavljanje istog materijala (beton) ili vraćanje identičnog mobilijara koji je iz sedamdesetih godina 20. veka ukoliko je on dotrajao i nije u funkciji.
Odluka o utvrđivanju predmetnog prostora za kulturno dobro koju je donela Vlada Republike Srbije, kao javni dokument dostupan svakome, navodi sledeće: „dozvoljeni su radovi na revitalizaciji parternog uređenja prostora u skladu sa namenom i funkcijom lokacije. Dozvoljene intervencije u okviru parternog uređenja su ozelenjavanje, popločavanje i opremanje elementima urbanog mobilijara sa ciljem unapređenja estetskih i funkcionalnih vrednosti prostora, koji mogu biti samo u funkciji unapređenja uslova života i rada, odnosno očuvanja ambijentalnih vrednosti zaštićene prostorne kulturno-istorijske celine.“
Tehnička dokumentacija za ovu lokaciju urađena je na osnovu zahteva građana i na osnovu analize prostora odgovornog projektanta koji je na terenu sa građanima proveo vreme u razradi rešenja i planiranju radova u ovom delu Bloka 23.
Naime, najveći broj zahteva koji su nam godinama dostavljani od strane građana odnosio se na uređenje dečjih sadržaja i za izgradnju teretane na otvorenom.
Kroz planirane radove u ovom projektu je vrlo vođeno računa da se obuhvate sve kategorije korisnika, i po starosnim uzrastima i prema sferama interesovanja, pa su tako predviđeni sledeći sadržaji:

 1. Dva dečija igrališta – sadržaji za decu uzrasta od 2 do 12 godina, sa ukupno devet dečjih rekvizita
 2. Staza za bicikle i trotinete – na kojoj deca bezbedno mogu učiti prva saobraćajna pravila – sadržaji za decu uzrasta od 3 do 15 godina
 3. Teretana na otvorenom sa osam sprava za vežbanje i teren za rekreaciju (stoni tenis i stoni fudbal) – sadržaji za tinejdžere, adolescente i starije građane za rekreaciju i sport (iznad 12 godina starosti)
 4. Kutak za miran odmor sa tri šah stola – sadržaji za stariju populaciju ili ljubitelje šaha
  U okviru granica intervencije predviđeno je postavljanje 20 betonskih klupa sa naslonom, šest betonskih klupa bez naslona uz šah stolove, četiri klupe na zidovima uz plato između terena za rekreaciju i teretane na otvorenom i 11 betonskih đubrijera. Obnova travnjaka planirana je na površini od 3.193,99 m².
  Kada su sportski tereni u pitanju, kroz planirane radove nije predviđeno saniranje i vraćanje sportskih terena: basket i fudbala, jer smo upravo od stanovnika bloka dobili informaciju da su ti sadržaji izuzetno bučni, blok je veoma akustičan, a pri korišćenju se skuplja veliki broj korisnika i to predstavlja problem zbog buke i higijene prostora.
  Svi prostori za sankanje su sačuvani u potpunosti i dalje se mogu koristiti. Ni jedno uzvišenje nije ukinuto i centralno brdašce se može koristiti u te svrhe sada i više nego ranije jer je planirano rušenje betosnkih elemenata – ostataka stepeništa, žardinjerea i slično na škarpama, a zbog kojih ranije nije bilo bezbedno sankanje.
  Betonske cevi se zatvaraju koju su formirane unutar ovog uzvišenja novoprojektovanim rešenjem se zatvaraju. Kroz višedecenijsko korišćenje javnih prostora ovi elementi su se pokazali kao veoma nebezbedni i nehigijenski. Naime, upravo u Bloku 23 u betonskim cevima se nalazi velika količina smeća i šuta. Ove cevi ne koriste deca za primarnu namenu da se kroz njih provlače i igraju već su ovo prostori koji su smetlišta i nije ih moguće adekvatno komunalno održavati. JKP „Zelenilo-Beograd“ ima zakonsku obavezu da za sva nova dečija igrališta i prostore koja deca koriste izda atest o bezbednosti korišćenja ovih prostora. Denivelisane betonske cevi za provlačenje nisu bezbedne i kao takve ne mogu dobiti Atest za korišćenje, pa je zbog svih navedenih razloga predviđeno njihovo ukidanje.
  Okolni travnjaci koji su van granice interevncije (prostori ka zgradama) ovog projekta su ostavljeni bez građevinskih intervencija i bez sadržaja, da bi se slobodno koristili za sve aktivnosti za koje su građani zainteresovani: igranje loptom, bacanje frizbija i slično.
  Drvored je planiran na mestu betonskih tribina koje se ukidaju. Drvored i predviđena sadnja drveća treba da pruže korisnicima ovog prostora osećaj prijatnijeg ambijenta. Drvored je planiran i da bi se napravila senka u prostoru jer čitava lokacija nema zasenu i nije prijatno u njoj boraviti tokom letnjih meseci. Umesto ukinutih tribina prema standardima i pravilima predviđeno je postavljanje klupa za sedenje sa naslonom.
  Radovima koji su predviđeni novim projektnim rešenjem značajno se unapređuju urbanistički parametri bloka. Kroz planirane radove površine pod zelenilom se povećavaju za 479,57 m² u odnosu na zatečeno stanje u granicama intervencije.
  Predviđeno uvođenje novih sadržaja, uz smanjenje zastrtih površina, će značajno doprineti unapređenju estetskih i funkcionalnih vrednosti ove lokacije. Planirani završetak radova je 30.jun 2022.godine. U prilogu Vam dostavljamo prikaz budućeg izgleda ove površine.

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*