Javni poziv za dodelu sredstava porodicama interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu (GO Novi Beograd)

Na osnovu  rešenja  Predsednika Gradske opštine Novi Beograd broj XII-020-1/2021 – 64  od  14.04.2021. godine o imenovanju Komisije za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kroz nabavku građevinskog materijala za završetak ili adaptaciju stambenog objekta, na teritoriji  Gradske opštine Novi Beograd ( u daljem tekstu: Komisija)  i člana 8. Pravilnika o radu Komisije  usvojenog  15.04.2021. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), a u vezi  Ugovora o  saradnji zaključenog između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije (u daljem tekstu: Komesarijat) i  Gradske opštine Novi Beograd (u daljem tekstu: Opština),   Komisija  objavljuje dana  05 .05.2021. godine

JAVNI POZIV

ZA DODELU SREDSTAVA NAMENJENIH STVARANJU I POBOLJŠANJU USLOVA STANOVANJA PORODICA INTERNO RASELJENIH LICA DOK SU U RASELJENIŠTVU, NA TERITORIJI  GRADSKE OPŠTINE NOVI BEOGRAD, KROZ NABAVKU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

 1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je  dodela  5 paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih   sa prebivalištem/boravištem na teritoriji Opštine (u daljem tekstu: Pomoć) u vrednosti od minimum 200.000,00 dinara do maksimum 600.000,00 dinara.     .

 1. USLOVI ZA IZBOR KORISNIKA

Podnosilac prijave na javni poziv za dodelu Pomoći (u daljem tekstu: Podnosilac prijave) i članovi njegovog porodičnog domaćinstva treba da ispune sledeće uslove:

 1. da je Podnosilac prijave evidentiran kao interno raseljeno lice ili poseduje legitimaciju interno raseljenog lica;
 2. da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva navedeni u prijavi imaju boravište/prebivalište na teritoriji GO, u momentu objavljivanja javnog poziva;
 3. da je nepokretnost sa kojom Podnosilac prijave konkuriše za dodelu Pomoći u svojini Podnosioca prijave 1/1 ili u susvojini/zajedničkoj svojini Podnosioca prijave i nekog od članova porodičnog domaćinstva koji je naveden u prijavi;
 4. da je nepokretnost iz stava 1. tačke 3. ovog člana upisana u katastru nepokretnosti i to kao:
 • nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga ili

–      nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji ili

–       nepokretnost izgrađena na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za gradnju za koju je izdata upotrebna dozvola ili

–       nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata;

 1. da je nepokretnost iz stava 1. tačke 3. ovog člana upisana u katastru nepokretnosti bez tereta, ne računajući pri tom:
 • zabeležbu obaveze plaćanja naknade za prenamenu zamljišta,
 • zabeležbu opterećenja nepokretnosti založnim pravom na osnovu ugovora o kreditu u vezi sa predmetnom nepokretnošću,
 • druge zabeležbe ličnih stanja imaoca i pravnih činjenica koje za ishod nemaju prestanak ili prenos stvarnih prava na predmetnoj nepokretnosti, kao i
 • zabeležbu da je nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost izgrađena sa odobrenjem za gradnju za koju nije izdata upotrebna dozvola, pod uslovom da se ista nalazi u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja koji još nije završen, a na zemljištu na kome se nalazi predmetna nepokretnost je dozvoljena individualna stambena gradnja;
 1. da nepokretnost iz stava 1. tačke 3. ovog člana ne ispunjava osnovne uslove za stanovanje i da će se ugradnjom dodeljenog građevinskog materijala nepokretnost osposobiti za upotrebu i stanovanje;
 2. da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva nisu zamenili, obnovili ili otuđili nepokretnost na Kosovu i Metohiji, a kojom bi mogli bezbedno da reše svoje stambene potrebe;
 3. da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji van Kosova i Metohije ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambene potrebe, osim nepokretnosti iz stava 1. tačke 3. ovog člana;
 4. da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva nemaju prihode kojima bi mogli da reše svoje stambene potrebe;
 5. da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva nisu korisnici drugog programa za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka, kojim bi mogli da reše ili su rešili svoje stambene potrebe što se procenjuje u skladu sa članom 2. stav 3. osim ukoliko su bili korisnici pomoći za kupovinu građevinskog materijala u visini do 184.000,00 RSD;
 6. da su Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva smešteni u kolektivnom centru/neadekvatnom privatnom smeštaju;
 7. da Podnosilac prijave i članovi porodičnog domaćinstva ne mogu da koriste nepokretnost koju poseduju na Kosovu i Metohiji;
 8. da se nepokretnost iz stava 1. tačke 3. ovog člana nalazi na teritoriji GO.

Nepokretnost iz stava 1. tačke 3. ovog člana koja je upisana u katastru nepokretnosti kao nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost izgrađena sa odobrenjem za gradnju za koju nije izdata upotrebna dozvola, može biti predmet ovog postupka, pod uslovom da je ista u postupku legalizacije, odnosno ozakonjenja i da je na zemljištu na kome se nalazi dozvoljena individualna stambena gradnja.

Postupak legalizacije, odnosno ozakonjenja nepokretnosti iz stava 2. ovog člana mora biti završen najkasnije do donošenja Odluke o rešavanju stambenih potreba interno raseljenih lica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova (u daljem tekstu: Odluka).

Predmet ovog postupka može biti i nepokretnost u izgradnji, na osnovu izdate građevinske dozvole, za koju, s obzirom da nije završena, nije izdata upotrebna dozvola, u kom slučaju uslov predviđen stavom 1. tačkom 4. ovog člana nije relevantan.

    III.  POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz  prijavu  na  Javni  poziv,  koja  se  podnosi  GO,  Podnosilac  prijave dostavlja sledeće dokaze:

 • Uredno popunjen i potpisan obrazac prijave;
 • Fotokopiju legitimacije interno raseljenog lica (Napomena: obavezno za Podnosioca prijave, a za ostale članove porodičnog domaćinstva ukoliko su evidentirani kao interno raseljeno lice sa prijavom boravišta na teritoriji Gradske opštine Novi Beograd važećom u momentu objavljivanja javnog poziva;
 • Fotokopiju lične karte (obe strane), odnosno očitanu ličnu kartu ako je u pitanju biometrijska lična karta sa čipom, za sve članove porodičnog domaćinstva sa 16 i više godina;
 • Izjavu overenu kod nadležnog organa da Podnosilac prijave i članovi njegovog porodičnog domaćinstva ne poseduju nepokretnost u Republici Srbiji van Kosova i Metohije ili u drugoj državi, a kojom mogu da reše svoje stambene potrebe, osim predmetne nepokretnosti; da ne mogu da koriste nepokretnost koju poseduju na Kosovu i Metohiji; da nisu zamenili, obnovili ili otuđili nepokretnost na teritoriji Kosova i Metohije, a kojom su mogli da reše svoje stambene potrebe; da nisu korisnici drugog programa za poboljšanje uslova stanovanja ili povratka kojim bi mogli ili su rešili svoje stambene potrebe (izjava uz obrazac za prijavu)
 • Dokaz o stambenoj situaciji Podnosioca prijave i članova njegovog porodičnog domaćinstva:
  • za domaćinstvo koje stanuje u iznajmljenom prostoru bez osnovnih higijensko- sanitarnih uslova – izjava overena kod  nadležnog organa ;
  • za domaćinstvo smešteno u kolektivnom centru – potvrda poverenika;
 • Dokaz o prihodima:
  • Potvrda o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva registrovane u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, i to u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv; u slučaju da se radi o nezaposlenom članu porodičnog domaćinstva koji nije registrovan kod Nacionalne službe za zapošljavanje, potrebno je dostaviti izjavu overenu kod nadležnog organa da je nezaposlen i da nema primanja (izjava uz obrazac prijave)
  • Potvrda poslodavca o visini primanja u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja prijave na Javni poziv – za zaposlene članove porodičnog domaćinstva;
  • Ček od penzije za mesec koji prethodi mesecu podnošenja prijave na javni poziv; u slučaju da Podnosilac prijave ili član njegovog porodičnog domaćinstva ne ostvaruje prihode po osnovu penzije, potrebno je dostaviti izjavu overenu kod nadležnog organa da lice ne ostvaruje prihode na ime penzije u Republici Srbiji i/ili drugoj državi; ( izjava uz obrazac prijave)
 • Za članove porodičnog domaćinstva uzrasta 15 do 26 godina – dokaz o školovanju, a ukoliko ovi članovi porodičnog domaćinstva nisu na školovanju – dokaze navedene u tački 6) ovog stava (dokazi o prihodima);
 • Dokaz za porodično domaćinstvo sa detetom sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju – rešenje Komisije za kategorizaciju dece ili mišljenje inter-resorne komisije za decu sa telesnim invaliditetom ili smetnjama u razvoju;
 • Dokaz o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju – rešenje nadležne komisije o smanjenju ili gubitku radne sposobnosti ili telesnom oštećenju za člana porodice sa invaliditetom;
 • Dokaz o postojanju bolesti od većeg socio-medicinskog značaja, ne stariji od godinu dana (maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstruktivna oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebrovaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivne nervnomišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomijelitisi, HIV infekcije i sl.);
 • Za jednoroditeljsku porodicu prilaže se:
  • potvrda o smrti bračnog druga;
  • rešenje nadležnog suda o proglašenju nestalog lica za umrlo;
  • izvod iz matične knjige rođenih za decu bez utvrđenog očinstva;
  • presuda o razvodu braka ili dokaz o poveravanju maloletnog deteta ili dece (ukoliko u presudi o razvodu braka nije odlučeno o poveravanju deteta, ili ukoliko se radi o vanbračnim partnerima čija je zajednica prestala da traje), a uz oba dokaza potrebno je priložiti izjavu Podnosioca prijave overenu kod nadležnog organa da se Podnosilac prijave neposredno brine o detetu i da samostalno obezbeđuje sredstva za izdržavanje, da drugi roditelj ne učestvuje ili nedovoljno učestvuje u tim troškovima, a da, u međuvremenu, Podnosilac prijave nije zasnovao bračnu ili vanbračnu zajednicu; (izjava uz obrazac prijave)
 • Potvrdu nadležnog organa/organizacije za člana porodičnog domaćinstva koji je nastradao ili nestao u sukobima na prostorima bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;
 • List nepokretnosti ne stariji od mesec dana za predmetnu nepokretnost;
 • Dozvolu za gradnju ili ukoliko je nepokretnost upisana kao nepokretnost izgrađena bez odobrenja za gradnju, odnosno kao nepokretnost za koju nije izdata upotrebna dozvola potrebno je dostaviti potvrdu nadležnog organa o podnetom zahtevu za legalizaciju, odnosno za ozakonjenje i uverenje nadležnog organa da se zemljište na kome je izgrađen objekat nalazi u području predviđenom za individualnu stambenu gradnju (važeća informacija o lokaciji);
 • Dokaz o legalizaciji, odnosno ozakonjenju nepokretnosti iz člana 3. stava 2. ovog pravilnika, najkasnije do donošenja Odluke, a po pozivu Komisije za dostavu navedenog dokaza.

Dokazi iz stava 1. ovog člana podnose se u fotokopiji, s tim da Komisija može od Podnosioca prijave tražiti originalna dokumenta na uvid.

Pored dokaza navedenih u stavu 1. ovog člana, Komisija može od Podnosioca prijave tražiti i druge neophodne dokaze radi utvrđivanja činjenica i okolnosti potrebnih za donošenje pravilne i zakonite odluke.

Navodi iz izjava predviđenih stavom 1. ovog člana, mogu biti predmet provere od strane Komisije.

 1. PODNOŠENJE ZAHTEVA

Rok za podnošenje prijava sa potrebnom dokumentacijom je   20. maj  2021. godine.

Prijave podnete nakon isteka roka za podnošenje prijava iz Javnog  poziva  Komisija ne razmatra, već iste zaključkom odbacuje.

Podnosioci prijava, obrasce za  prijavljivanje mogu preuzeti na info pultu GO Novi Beograd.

Dokumenta, uz prijavni obrazac dostavljaju se  u fotokopiji, a originalna na zahtev Komisije.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti preko pisarnice opštinske uprave  ili poštom na adresu.

Gradska opština Novi Beograd

„Komisija za dodelu  sredstava namenjenih stvaranju i poboljšanju uslova stanovanja porodica interno raseljenih lica “

Bulevar Mihajla Pupina 167

11070 Novi Beograd

Sve informacije o konkursu možete  dobiti na tel. 011/3106-814 ili

na mobilne telefone 069/8808-517 i 069/8808-647

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*